مهندس سيدحسين علائي

 

نام ونام خانوادگي : سيدحسين علائي

تاريخ ومحل تولد : سال 1330 ، كرج

سوابق تحصيلي :

ليسانس مهندسي راه وساختمان ازدانشگاه علم وصنعت ايران ، سال 1358

سمت ها :

1-كاررسمي دولتي دروزارت كشاورزي وعمران روستائي ازسال 1350 تا 1362

2-مديرتوليدومحاسب شركت صنعتي ويلكوازسال 1362 تا 1364

3-رئيس هيئت مديره شركت ساختماني طارس ازسال1363 تا 1368

4-همكارى بامشاورين سازآب ازسال 1363 تا 1365

5-انجام خدمات قراردادي بادستگاههاي مختلف دولتي وخصوصي درامرطراحي سازه بصورت مستمردرطي سالهاي گذشته 

6-محاسبات شركت آكام فلز (كارخانه ) ازسال 1364 تا 1372

7-همكاري بامجري طرح گازكنگان درامرمحاسبات وكنترل سازه پروژه        

8-عضويت دركانون مهندسين كرج ازسال1368وارائه خدمات فني ومهندسي درطي اين دوره وادامه فعاليـت  درحال حاضر

9-عضوشركت تعاوني همگامان ساختمان ازسال 1374(بدوتأسيس ) تاكنون

10-عضوهيئت مديره شركت مهستان نقش جهان( مهـابناي شهر سابق )  ازسال 1376 تاكنون

11-عضويت درسازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران ازسال 1372

دوره هاي آموزشي :

1-آناليزديناميكي سازه ها دردانشگاه صنعتي شريف ازطرف سازمان گسترش وكارخانه

2-سازه هاي فلزي دردانشگاه صنعتي شريف ازطرف سازمان گسترش وكارخانه

3-كامپيوترومباني برنامه نويسي درمركزمديريت كشورواقع درجام جم ازطرف سازمان گسترش وكارخانه

4-طراحي سازه درمقابل زلزله دردانشگاه صنعتي شريف ازطرف سازمان گسترش وكارخانه

5-كاربردكامپيوتردرسازه وآموزش برنامه CALL وSAP دردانشگاه صنعتي شريف ازطرف سازمان گسترش وكارخانه

6-مباني زلزله واثرات آن ازطريق مؤسسه بين المللي زلزله شناسي ومهندسي زلزله دركرج

7-مباني زلزله وقبولي درآن واخذكارت محاسبات دراين زمينه

8-شركت درسمينارهاي مختلف مربوط به رشته راه وساختمان درطي سالهاي گذشته     

تدريس :

1-سازه هاي فلزي بصورت كاربردي باتكيه برآئين نامه AISC دركانون مهندسين كرج

2-اتصالات درسازه هاي فلزي بطوركامل براساس آئين نامه AISC دركانون مهندسين كرج

مقاله :

1-تهيه جزوه درسي درموردطراحي سازه هاي فلزي با بياني ساده باتكيه برآئين نامه AISC

2-تهيه جزوه درسي درموردطراحي اتصالات درسازه هاي فلزي باتكيه برآئين نامه AISC