مهندس عبدالرضا محمدي

 • نـام ونـام خـوانـوادگي : عـبـدالـرضـامـحـمـدي
 • تـحـصـيـلات : لـيـسـانـس مـهنــدسـي راه وســاخــتــمــان ازدانـشـگـاه عـلـم وصـنـعت ايـران، سـال 1354
 1. مـسـئـولـيـت هـا:
 • مطالعه وارائه خدمات فني ومهندسي متجاوزاز65 هزارمترمربع ساخت وسازشهري درشهرستان كرج 
 • مسئول اجرائي پروژه هاي توسعه كارخانجات سيمان كشورازسال 1354تا1356
 • سرپرست كارگاه پروژه هاي بزرگ آموزشي دانشگاهي وكارخانجات صنعتي ازسال 1356تا1366
 • مديرپروژه هاي بيمارستاني ،صنعتي ،آبياري وزهكشي ومديرفني ازسال 1366 تا سال 1376
 • رئيس هيئت مديره و مدير پروژه شركت ساختماني فرنهادازسال 1361تا1364
 • رئيس هئيت مديره شركت همگامان ساختمان ازسال 1374 تاسال 1379
 • رئيس هئيت مديره شركت مهستان نقش جهان( مهـابناي شهر سابق ) ازسال 1376تاكنون
 • عضوگروه تدوين شرائط عمومي وخصوصي پيمان وتدوين پيمان هاي تيپ درموردمجريان ذيصلاح براي ساخت وسازهاي شهري
 • همكاري درتدوين مطالب ومقالات مرتبط بامسائل نظام مهندسي وساخت وسازشهري
 • همكاري درتدوين وتعيين مباني قيمت گذاري خدمات مهندسي ونظارت برساخت وسازشهري  
 • عضو كانون مهندسان شهرستان كرج از سال 1368 تا كنون
 • عضويت در سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران از سال 1372 تاكنون