آقای دکتر احمد رضا عاملی

 • نام ونام خانوادگي : احمدرضا عاملي رناني
 • تاريخ ومحل تولد : سال 1335، اصفهان
 • متأهل وداراي سه فرزند
 1. تحصيلات : 
 • دكتراي سازه از دانشگا ه Brigham   Young در ايالت يوتا، آمريكا درسال 1988
 • فوق ليسانس سازه از دانشگاه Brigham   Young در ايالت يوتا، آمريكا درسال1984
 • ليسانس راه وساختمان از دانشگا ه ايالتي كاليفرنيا درشهرساكرامنتو، آمريكا درسال1982
 • دردوران تحصيل دوباربه عنوان دانشجوي ممتاز شناخته شدم وبه عنوان كمك استاد در دروس سازه هاي بلند ، سازه هاي بتني پوسته اي نازك، پلسازي، طراحي سازه هاي بتني، مقاومت مصالح واستاتيك علاوه برامورپـژوهشـي فعاليت داشتم.
 1. فعاليتهاي فني :
 • ازفروردين 1368پس ازفارغ التحصيلى ومراجعت به ايران به دليل  علا قه وافربه كار طراحي  بيش از70 پروژه را يا راسا"طراحي كرده ام (طراحي سازه ) ويا امورطراحي مربوط به پـروژه ها را مديـريـت نمــوده ام.
 • فعاليتهاي عمده ام درزمينه سازه هاي بلند وسازه هاي بتني پوسته اي نازك بوده است. همچنين ساختمانهـاي متعارف زيادي را طراحي ونظارت نموده ام.
 1. فعاليتهاي علمي :
 • دردانشگاه علم وصنعت ايران، مركزآموزش عالي امام خميني وگروه معماري دانشگاه تهران تدريس كرده ام.
 • تأليفات ومقالاتي را كه تاكنون تدوين كرده ام شامل موارد ذيل مي باشند:
 • Horizontally  Curved  Plate  Girder  Bridges  M.E.Thesis, Brigham  Young University, 1984
 • Fully  Automated  Analysis  and  Design  of  Continuous  Steel  Plate  Girder Highway. Bridges,  ph.D. Dissertation, Brigham  young  University, 1988
 • Optimum  Design  of  Steel  Plate  Girder  Highway  Bridges , International  Journal  of Engineering,  1990.
 • Structural  Design  Process  for  a  Religious  Building : Shrine  of  Imam  khomeini, International Conference on Islamic Art, Culture and Civilization/Iran, London, April 1999   
 • Structural Model Testing of a Building with Cultural Function: Shrine of Imam Khomeini, International Conference on Islamic Art, Culture and Civilization/Iran, London, april 1999    
 • Mahestan Shopping Center, Symbol of Iranian Civilization, Iran News, Iran,vol.vII, No.2899, February23, 2005
 • عوامل مؤثر در ارتقاء كيفي ساخت وساز و موانع آن، همايش بررسي قانون نظام مهندسي ولزوم اجراي مقررات ملي ساختمان در شهرستان كرج، مرداد ماه 1372.
 • مقايسه نيروي جانبي ناشي از زلزله در آئين نامه هاي استاندارد2800 وUBC ، مجله عمران ـ شريف ، شمـاره چهاردهم مهرماه 1373وشماره شانزدهم ، تيـرماه 1374.
 • تاريخچه سازه هاي فولادي ،ماهنامه فولاد ،شماره 33،آذرماه 1376
 • برنامه كوتاه مدت، ميانه مدت و دراز مدت براي دستيابي به اهداف سازمان نظام مهندسي، ارائه به هيأت رييسه سازمان نظام مهندسي استان تهران،7 آبان 1376
 • بازنگري درقوانين وآئين نامه ها ، پيام نظام مهندسي شماره دوم دوره جديد،خرداد 1377
 • سند مذاكرات كميته دائمي بازنگري قانون درباره اصلاحات پيشنهادي قوانين مرتبط باحرفه مهندسي ساختمان، پيام نظام مهندسي ،شماره چهارم دوره جديد، بهمن 1377
 • ساماندهي امورمهندسي را از كجا آغازكنيم ،پيام نظام مهندسي ساختمان ، شماره 6 دوره جديد اسفند 1377
 • بررسي قانون نظام مهندسي ،تحليلي برطرح پيشنهادي كانون مهندسين مجلس شوراي اسلامي، ارائه درجلسات هيأت مديره سازمان استان تهران مورخ 9/8/77 و3/11/77 وجلسه شوراي مركزي سازمان درتاريخ  11/11/77
 • قالب متكي برهوا ، پيشرفت هاي نوين دراجراي پوسته هاي گنبدي ، مجله هنرهاي زيبا ، دانشكده هنرهاي زيبا دانشگا ه تهرا ن ،شماره 4 و5 زمستان 77 وبهار78
 • نگاهي به شيوه هاي اجرايي نظام مهندسي وضرورت ايجاد تحول كيفي درساخت وسازمسكن، روزنامه اطلاعات ، شماره  21680 ، 4 مرداد 1378
 • دفاتر نمايندگي واميدهاي تازه، سرمقاله پيام نظام مهندسي شماره نهم دوره جديدآبان 1378
 • خانه دوم مهندسان ـ دفاتر نمايندگي، سرمقاله پيام نظام مهندسي شماره هاي10و11 آذر ودي 1378
 • صدورپروانه مهارت فني و تعيين صلاحيت كارگران ماهر ساختماني، ماهنامه مشاورين و پيمانكاران ـ ساخت وساز، شماره دوم وسوم ارديبهشت و خرداد1379  
 • عدم كيفيت ساخت وسازشهري درفضاي سياستگذاري هاي شهرداري رشد يافته است، بيانيه سازمان نظام مهندسي استان تهران ، بهار، شماره 48 ، 18 تيرماه 1379
 • فقدان مباني وروند اصولي، چهره بيمارگونه پروژه هاي عمراني را هويدا مي سازد، تاك، ،سال هفتم شماره 189 شهريور1379
 • پيش نويس دستورالعمل تشخيص صلاحيت، ظرفيت اشتغال ونحوه استفاده از مجريان ساختمان ، آبادبوم، نشریه داخلی کانون مهندسان ساختمان شهرستان کرج، پيش شماره نخست، چهارم مهرماه 1379
 • مسيرطي شده وتجارب كسب شده ،تاريخچه كانون مهندسين شهرستان كرج،آبادبوم، نشریه داخلی کانون مهندسان ساختمان شهرستان کرج، پيش شماره نخست، چهارم مهرماه 1379
 • پيشنهاد ايجاد شوراي ساختمان و ارائه به شوراي اسلامي شهركرج، آبان 1379
 • تأسيس نخستين تشكل مهندسان ساختمان كشوربا هفت گرايش تخصصي دركرج، اولين مجمع كانون مهندسان ساختمان شهرستان کرج ،14دي 1379
 • ارائه طرح كارشناسي براي پيشبرد طرحهاي عمراني شهر، پيام كرج،سال چهارم ، شماره 141، 5 بهمن ماه سال 1379
 • كانون مهندسان ساختمان كرج درآينه نظام مهندسي كشور، مروري بررويدادهاي چهارمين همايش هيأت عمومي سازمان نظام مهندسي ،آبادبوم، نشریه داخلی کانون مهندسان ساختمان شهرستان کرج، پيش شماره، ،شهريور ماه 1380
 • ساختارتشكيلاتي و شرح وظايف كميسيون عمران شوراي اسلامي شهركرج، نشريه شوراي اسلامي شهركرج، مهرماه 1380
 • كنترل اجراي ساختمان ضرورتي اجتناب ناپذير،آبادبوم، نشریه داخلی کانون مهندسان ساختمان شهرستان کرج، 5آبان ماه سال 1380
 • كارشناسان ساختمان ،نگران ايمني واحدهاي مسكوني كرج هستند، ميزگرد تخصصي)، تاك،شماره 212،12 آبان ماه 1380
 • نگرش جامع به مقوله مقاوم سازي سازه ها، همايش بهسازي سازه ها، كرج 29 آذر1380
 • تنظيم تلاش هابه سمت اهداف كلان، آبادبوم، نشریه داخلی کانون مهندسان ساختمان شهرستان کرج، ويژه نوروز1381
 • ساختمان سازي بر مبناي استاندارد، آفتاب يزد، قسمت اول، شماره 681، 27 خرداد 1381و قسمت دوم،شماره 687، 3 تير1381
 • الگوي مشاركت مهندسان در فرايند توسعه كشور: مطالعه موردي شهرستان كرج، همايش كرج شناسي نگاهي به گذشته، راهبردهاي آينده، 20 و 21 مهرماه 1381
 • ضرورت افزایش آگاهی عمومی درباره تامین پایداری و مقاومت ساختمان ها در مقابل زلزله، دنیای اقتصاد، سال اول، شماره اول، 23 آذر 1381
 • نقد شورا(ميزگرد)، هفته نامه پيام، 24 دي ماه 1381
 • آبادي تدريجي آبادبوم، آبادبوم، نشریه داخلی کانون مهندسان ساختمان شهرستان کرج، ويژه نامه نوروزي، اسفند ماه 1381
 • كرجي پايدارومقاوم،مستلزم افزايش آگاهي عمومي، كتاب شهر: كرج همنشين تاريخ و طبيعت، زمستان 1381
 • گامي به پيش، آباد بوم، نشريه داخلی كانون مهندسان ساختمان شهرستان كرج، شماره 13،     ارديبهشت 82
 • فرایند طراحی یک سازه ویژه ی بتنی پوسته ای، شریف، فصلنامه علمی و پژوهشی، ویژه مهندسی عمران، سال نوزدهم دوره جدید، بهار82
 • پذيرش تبعات روزمرگي يا بهره مندي از محصولات راهبردي، آبادبوم، نشريه داخلی كانون مهندسان ساختمان شهرستان كرج، شماره 14، تیر 82
 • ضرورت مقاوم سازي در نقاط لرزه خيز، همشهري، چهارشنبه 26 شهريور 1382، سال يازدهم، شماره 3169
 • پايداري بنا اصل مهم ساختمان سازي (ضرورت مقاوم سازي در نقاط لرزه خيز)، همشهري، پنجشنبه 27 شهريور 1382، سال يازدهم، شماره 3170
 • بازيابي هويت مهندسي، خشت اول دوام و پويايي سازمان هاي نظام مهندسي، آبادبوم، نشريه داخلی كانون مهندسان ساختمان شهرستان كرج، شماره16، شهريور 82
 • مقررات ملي و استاندارد هاي ساختماني، براي دستيابي به چه اهدافي تدوين شده اند، آبادبوم، نشريه داخلي كانون مهندسان ساختمان كرج، شماره 17، آبان 82
 • اركان پايداري نظام مهندسي ساختمان استان تهران، آباد بوم، نشريه داخلي كانون مهندسان ساختمان كرج، شماره 15، مرداد 82
 • پذيرش تبعات روزمرگي يا بهره مندي از محصولات راهبردي، آباد بوم، نشريه داخلي كانون مهندسان ساختمان كرج، شماره 23، شهريور 82
 • تأسيسات شهري و رضايتمندي شهروندان، آبادبوم، نشريه كانون مهندسان ساختمان شهرستان كرج، شماره18، دي 82
 • روز مهندسی در سوگ زلزله بم، آبادبوم، نشریه داخلی کانون مهندسان ساختمان شهرستان کرج، شماره 19 و 20، اسفند 1382
 • تأمين پايداري ومقاومت ساختمانها در مقابل زلزله، از طريق افزايش آگاهي عمومي، جهان اقتصاد
 • اگر نياكان ما و نسل هاي آتي مهندسان بر مسند قضاوت بنشينند، آبادبوم، نشريه داخلي كانون مهندسان ساختمان كرج، شماره 21، خرداد 83
 • تأثير متقابل فرايند توسعه و گسترش حاشيه نشيني، آبادبوم، نشريه داخلي كانون مهندسان ساختمان شهرستان كرج، شماره 22، مرداد 83
 • بررسي زلزله بم همراه با راهبردها و راهكارهاي اجرايي براي مصون سازي شهرهاي كشور  در مقابل زلزله، دنیای اقتصاد  شماره هاي 373 و 374، اردیبهشت 83
 • بررسي اجمالی زلزله بم همراه با راهبردها و راهكارهاي اجرايي براي مصون سازي كلان شهر كرج در مقابل زلزله، سمينار مديريت بحران شهري و مقاوم سازي ابنيه هاي مهم كلانشهر كرج، 28 خرداد 1383          
 • سیستم های هشدار دهنده زود هنگام برای کاهش تلفات جانی و خسارت های مالی ناشی از زلزله، سی امین نشست شهرداران کلان شهرهای کشور، کرج، 11 تیر 1383
 • راهبردهای مبتنی بر هویت شهری و توسعه اصولی کلان شهر کرج، آبادبوم، نشريه داخلي كانون مهندسان ساختمان كرج،شماره 23، شهریور 83
 • مسوولیت پذیری مهندسان ساختمان، آبادبوم، نشريه داخلي كانون مهندسان ساختمان كرج، شماره 24، آذر 83
 • پروژه ساختمان اداری شورای اسلامی شهر کرج و تالار شهیدان نژاد فلاح، کتاب شهر کرج2، کرج همنشین تاریخ، طبیعت، 1383
 • پروژه مرکز خرید مهستان با تاکید بر جلوه هایی از بازارهای قدیمی و بهره گیری از دستاوردهای نوین، طراحی بنای مهستان مبتنی بر تاریخ، فرهنگ و مقتضیات زمان، بهمن 1383
 • هزار سال تاریخ معماری ایرانیان در بنای مهستان است، روزنامه صبح ایران دنیای اقتصاد، 20 بهمن 1383
 • بزرگترین مرکز خرید ایران 22 بهمن در کرج افتتاح شد، روزنامه صبح ایران دنیای اقتصاد، 21 بهمن 1383
 • جلوه هایی از بازارهای قدیمی با بهره گیری از دستاوردهای نوین، روزنامه صبح ایران دنیای اقتصاد، 27 بهمن 1383
 • عملکرد تشکل های مهندسی در ساختمان در بوته آزمایش، آبادبوم، نشريه داخلي كانون مهندسان ساختمان كرج، شماره 25، اسفند 83
 • گستره امور مهندسی و محدوده طرح و نظارت، آبادبوم، نشريه داخلي كانون مهندسان ساختمان كرج، شماره 26، ویژه نوروز 84
 • شهرنشینی و امکانات مورد نیاز، آبادبوم، نشريه داخلي كانون مهندسان ساختمان كرج، شماره 27، خرداد 84
 • مطالعات طرح جامع حمل و نقل شهری اولین گام برای حل معضلات ترافیک درون شهری، آبادبوم، نشريه داخلي كانون مهندسان ساختمان كرج، شماره 28، شهریور 84
 • جایگاه ما در سیر تحول مهندسی ساختمان، آبادبوم، نشريه داخلي كانون مهندسان ساختمان كرج، شماره 29، مهر 84
 • جایگاه مهندسی ساختمان در چشم انداز رشد و توسعه کشور، آبادبوم، نشریه داخلی کانون مهندسان ساختمان شهرستان کرج، دوره جدید، شماره 30، آبان 84
 • تصویر نظام مهندسی ساختمان در آینه مبحث دوم مقررات ملی، آبابوم، نشريه داخلي كانون مهندسان ساختمان كرج، شماره 31، دی  84
 • ماندگاری تمدنی، مقتضیات زمان و ابنیه فنی، همایش تونل های قطار شهری، 20 اسفند 1384
 • سازمان نظام مهندسی بر سر دو راهی راهبردها، آبادبوم، نشريه داخلي كانون مهندسان ساختمان كرج، شماره 32 فروردین 85
 • ژرفا و قله اهداف آبادبوم، آبادبوم، ماهنامه فنی تخصصی کانون مهندسان ساختمان شهرستان کرج، شماره 33، اردیبهشت 85
 • راهبردهای توسعه مهندسی، اجتماعی و فرهنگی زمینه ساز انجام تعهدات تاریخی مهندسان، آبادبوم، ماهنامه فنی تخصصی کانون مهندسان ساختمان شهرستان کرج، شماره 34، خرداد 85
 • آسيب شنـاسي نظام مهندسي ، آماده چاپ
 • نهمین اجلاس هیأت عمومی و جلوس هیأت مدیره های جدید استان ها، آبادبوم، ماهنامه فنی تخصصی کانون مهندسان ساختمان شهرستان کرج، دوره جدید، شماره 3، شهریور 85
 • ساختمان های بلند و جایگاه ما در سیر تحولات و در هم تنیدگی تخصص ها، آبادبوم، ماهنامه فنی تخصصی کانون مهندسان ساختمان شهرستان کرج، دوره جدید، شماره 4، آبان 85
 • نقدی که با محتوا و عنوانش ارتباط موجهی برقرار نمی کند (پاسخی گذرا به نقد مرکز خرید مهستان) فصلنامه معماری و ساختمان، شماره 11، پائیز 85
 • ساختمان اداری شورای اسلامی شهر کرج و تالارشهیدان نژاد فلاح، مراسم افتتاحیه، 7 آبان 1385
 • شوراهای اسلامی شهر و چشم انداز مبتنی بر احیای هویت شهری، آبادبوم، ماهنامه فنی تخصصی کانون مهندسان ساختمان شهرستان کرج، دوره جدید، شماره 5، دی 85
 • ارتقای صلاحیت و ظرفیت مدیریت شهری، تکاپوی راهبردی برای نائل شدن به الگو و چشم انداز توسعه، آبادبوم، ماهنامه فنی تخصصی کانون مهندسان ساختمان شهرستان کرج، دوره جدید، شماره 6، اسفند 85
 • شورای توسعه نظام مهندسی و راهبردهای مواجهه و عبور از چالش ها، پیام نظام مهندسی، نشریه حرفه ای تخصصی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، شماره دوم، سال دوازدهم، دوره چهارم، اسفند 1385
 • سیر تحقق اصلاحیه ماده یک قانون برنامه چهارم توسعه و موانع آن، ارائه گزارش اقدامات کارگروه ارزیابی مدارس در نودمین جلسه شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، شانزدهم اسفند 1385
 • ارائه سند کارگروه اصلاح قانون و آیین نامه در مورد اصلاحات پیشنهادی مبحث دوم مقررات ملی ساختمان در  جلسه مورخ 8/12/85 شورای توسعه نظام مهندسی و کنترل ساختمان
 • فرایند طراحی ساختمان اداری شورای اسلامی و تالارشهر کرج، تالار شهیدان نژاد فلاح، نشریه شورای عالی استانهای کشور، در دست چاپ
 • مهندسان جوان و خلاقیت های حرفه ای، ماهنامه شمس، نشریه آموزشی، خبری، تحلیلی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، در دست چاپ
 • فرایند مطالعات و طراحی ساختمان اداری شورای اسلامی شهر کرج، ماهنامه شمس، نشریه آموزشی، خبری، تحلیلی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، در دست چاپ
 • کاهش معضلات ترافیکی با بهره گیری از صلاحیت های تخصصی، آبادبوم، ماهنامه فنی تخصصی کانون مهندسان ساختمان شهرستان کرج، دوره جدید، شماره 7، اردیبهشت 86
 • شورای توسعه نظام مهندسی و راهبردهای مواجهه و عبور از چالش ها، ماهنامه پیام نظام مهندسی، شماره دوم، دوره چهارم سال 12، شماره پیاپی 37، اسفند 85
 • پویایی وبالندگی مهندسی ساختمان مستلزم یافتن هویت گمگشته،آباد بوم، ماهنامه فنی تخصصی کانون مهندسان ساختمان شهرستان کرج، دوره جدید، شماره 8، تیر  86
 • سازمان نظام مهندسی ساختمان، چالش ها و چشم اندازها، آباد بوم، ماهنامه فنی تخصصی کانون مهندسان ساختمان شهرستان کرج، دوره جدید، شماره 9، شهریور  86
 • کنکاشی پیرامون واقیعیتهای دنیای مجازی، آباد بوم، ماهنامه فنی تخصصی کانون مهندسان ساختمان شهرستان کرج، دوره جدید، شماره 10، آبان  86
 • قله های ناپیدای مهندسی ساختمان، آباد بوم، ماهنامه فنی تخصصی کانون مهندسان ساختمان شهرستان کرج، دوره جدید، شماره 11، دی  86
 • روز مهندسی را چگونه گرامی بداریم، آباد بوم، ماهنامه فنی تخصصی کانون مهندسان ساختمان شهرستان کرج، دوره جدید، شماره 12، اسفند 86
 • مطالعات آسیب پذیری و لرزه خیزی شهرها در محاق فراموشی، آباد بوم، ماهنامه فنی تخصصی کانون مهندسان ساختمان شهرستان کرج، دوره جدید، شماره 13، اردیبهشت 86
 • علائم حیات مهندسی، همایش 7 سال با آبادبوم، 18/10/86، کرج
 • خلاء درخشش نوآوری بر تارک ساخت و ساز شهری، آباد بوم، ماهنامه فنی تخصصی کانون مهندسان ساختمان شهرستان کرج، دوره جدید، شماره 14، تیر 87
 • چالش های سازمان نظام مهندسی ساختمان، ماهنامه پیام نظام مهندسی، شماره 6، دوره چهارم سال 12، تیر 87
 • رویکرد مهندسی برای مواجهه با منوریل، آباد بوم، ماهنامه فنی تخصصی کانون مهندسان ساختمان شهرستان کرج، دوره جدید، شماره 15، شهریور 87
 • علائم ناپایداری در سازمانها و تشکل های مهندسی ساختمان، آباد بوم، ماهنامه فنی تخصصی کانون مهندسان ساختمان شهرستان کرج، دوره جدید، شماره 16،آبان 87
 •  نظام انگیزشی به منزله نیروی محرکه اصلی نظام مهندسی، میزگرد، آباد بوم، ماهنامه فنی تخصصی کانون مهندسان ساختمان شهرستان کرج، دوره جدید، شماره 16، آبان 87
 •   مشارکت ارتباط منطقی، منصفانه و هوشمندانه انسانها با یکدیگر است، ماهنامه پیام نظام مهندسی، شماره 8، دوره چهارم سال 13، آذر 87
 • آسیب شناسی اجرای مقررات ملی ساختمان، دامنه روش­ها و برخی از مصادیق، نخستین همایش ملی ساختمان، 30 تیر الی 1 مرداد 88، دکتر عاملی، تهران- مرکز همایشهای بین المللی سازمان صدا وسیما
 •  تأثیر پذیری و اثر گذاری نمادها، جلسه پژوهشگران پروژه مطالعه عناصر هویت بخش استان تهران، دانشکده مطالعات جهان،  دانشگاه تهران، 20/8/89
 •  رویکرد مهندسی برای تشکیل سازمان نظام مهندسی استان البرز، همایش هم اندیشی برای تشکیل سازمان نظام مهندسی استان البرز، تالار شهیدان نژاد فلاح،  17/11/89
 •  از نقطه سرگشتگی برای رسیدن به قله های تمدنی، شورای هماهنگی برای برگزاری روز ملی مهندسی، استانداری البرز، 23/11/89
 •  طراحی شالوده مناسب برای استقرار پایدار نظام مهندسی استان البرز، جلسه مهندسان پیشکسوت استان البرز، 24/2/90
 •  تلاش بهنگام برای بازیابی جایگاه مهندسی، دومین همایش گروه هم اندیشی نظام مهندسی استان البرز، 7/4/90
 •  گنبد در مساجد ایرانی، روزنامه دنیای اقتصاد، شماره­های 2482 و 2558، 24 مهر و 28 دی 1390
 •  رهیافت­هایی از اولین دوره انتخابات نظام مهندسی استان البرز، سایت صدای نظام مهندسی استان البرز، یادداشت شما، 22 تیر 1390
 •  فراهم کردن شالوده نظری برای استقرار، سایت نظام مهندسی استان البرز، درباره ما، 21 مرداد 1392
 •  مهندسان ساختمان و انتخابات شورای اسلامی شهر، سایت صدای نظام مهندسی استان البرز، یادداشت شما، 22 مرداد 1392
 • ارزیابی توان "اسب بخار" لوکوموتیو مهندسی، سایت صدای نظام مهندسی استان البرز، یادداشت شما، 22 مرداد 1392
 •  توسعه مبتنی بر هویت­های کرج، سایت صدای نظام مهندسی استان البرز، یادداشت شما، 21 شهریور 1392
 •  کدام شهردار کرج را به مقصد تحول می­رساند، سایت صدای نظام مهندسی استان البرز، یادداشت شما، 19 مهر 1392
 •  مقصد گم شده کانون مهندسان و سازمان استان، سایت صدای نظام مهندسی استان البرز، اخبار تحلیلی، 18 بهمن 1392
 •  برای پاسداشت روز مهندسی، سایت صدای نظام مهندسی استان البرز، مقالات، 7 اسفند 1389
 •  بررسی طرح جدید قانون نظام مهندسی در مجلس شورای اسلامی، سایت صدای نظام مهندسی استان البرز
 •  کرج، گنجینه ناشناخته، روزنامه راه فردا، مهرماه 1392
 •  تصلب قانون یا انفعال مهندسان، نشریه نیارش البرز، شماره 2، بهار 1393
 •  مولفه های پیشنهادی برای موفقیت پایدار مراکز خرید جدید، همایش آفرینش موفقیت و رونق پایدار در مجتمع­های تجاری چند منظوره و مراکز خرید، استان البرز، 27 مرداد 1394
 •  الزام به رعایت اصل تفکیک قوا در انتخابات نظام مهندسی ساختمان، پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، 1 شهریور 1394
 •  انتظار فعالان نظام مهندسی از وزیر راه و شهرسازی، پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، 7 شهریور 1394
 •  راهبرد جدید شورای مرکزی، تعامل و یا تقابل با وزارت راه و شهرسازی، پایگاه خبری ساختمان مسکن (صما)، 10 آبان 1394
 •  حفظ هویت ایرانی و اصالت معماری مراکز خرید، پایگاه خبری و ماهنامه تجارت طلایی، 10 آذر 1394
 •  درمانگاه تخصصی بقیه الله الاعظم گرایش دیالیز، همایش خیرین استان البرز در مجتمع مهدیه کرج، یکم دی ماه 1395
 •  برند مولد برندهای ایرانی رابطه ظرف و مظروف، دومین همایش آفرینش موفقیت پایدار در مراکز خرید و صنعت خرده فروشی با رویکرد پوشاک، 26 تیر 1396
 •  مصلی بزرگ امام خمینی (ره) فردیس، نقطه وصل هویت و پیشرفت گرایی، دو هفته نامه خبر فردیس، تیر 1396
 •   مبانی و مشخصه های طراحی و اجرای پروژه مصلی امام خمینی (ره) فردیس، همایش بزرگداشت اولین اقامه نماز جمعه کشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی، 4 مرداد 1396
 •  مرکز خرید مهستان مدرن ترین بازار سنتی کشور، ماه نامه مراکز خرید، مجتمع های تجاری و برندهای برتر کشور، تجارت طلایی، شماره 53 شهریور 1396
 1. سمت ها :
 • كمك استاد، دانشگاه بريگهام يانگ، آمريكا از سال 1362 تا1367
 • محاسب سازه درمهندسين مشاورازسال 1368 تا 1370
 • استادياردانشكده عمران دانشگاه علم وصنعت ايران ازسال 1368 تا 1369                              
 • استاد همكار درمركز آموزش عالي امام خميني ازسال 1368 تا 1369
 • مديربخش سازه ومديرعامل مهندسين مشاوربنياد سازه ازسال 1371 تا 1376
 • استاد همكاردرگروه معماري دانشگاه تهران ازسال 1374 تا1379
 • عضو شوراي مديريت وعضوهيأت مديره كانون مهندسين شهرستان كرج ازسال1372تا1377
 • رييس دفترفني ورئيس كميسيون تخصصي كانون مهندسين شهرستان كرج ازسال 1372 تا1377
 • عضوهيأت مديره سازمان نظام مهندسي استان تهران ازسال 1376 تا 1379
 • رييس كميسيون دائمي بازنگري واصلاح قانون، نظام مهندسي استان تهران ازسال 1376تا1379
 • نائب رييس كميسيون تنظيم روابط كار، نظام مهندسي استان تهران ازسال 1376 تا1379
 • عضوهيئت نظارت بركاردفاتر نمايندگي، نظام مهندسي استان تهران ازسال 1376 تا1379
 • عضوكميسيون بازنگري قانون نظام مهندسي درشوراي مركزي نظام مهندسي كشوراز سال 1378 تا 1388
 • مشاورمعاونت نظام مهندسي واجراي ساختمان، وزارت مسكن وشهرسازي ازسال 1378 تا 1379
 • عضو هیأت موسس کانون مهندسان ساختمان کرج سال 1379
 • مشاورفني شوراي اسلامي شهركرج، ازسال  1378 تا 1381
 • عضو هیأت آزمون کارشناسی رشته عمران، وزارت مسکن و شهرسازی از 1382 تا 1383
 • عضو شورای توسعه نظام مهندسی از سال 1384 تا 1388
 • مدیر مسئول ماهنامه آبادبوم از  مهرماه سال  1379 تا 1387
 • مديرعـامل شركت مهستان نقش جهان (مهـابناي شهـرسابق) ازسـال 1376 تـاكنون